นโยบายความเป็นส่วนตัว

Last Updated: March 26, 2020

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไดเวอร์เจนท์ ติงกิ้ง จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท (รวมเรียกว่า “ท่าน”) บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบริษัทและบริการใด ๆ ทั้งหมดของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างมั่นใจ

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ทางบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมสำหรับประกอบการพิจารณาในการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลทางชีวภาพ หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทอาจจะเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการนำเสนอบริการแก่ท่านมีดังนี้ ชื่อ, นามสกุล, ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, ภาพถ่าย, วิดีโอ, อีเมล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูลสุขภาพ, ประวัติการรักษา, ข้อมูลทางการแพทย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเพื่อความจำเป็นในการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม ภายใต้ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการเก็บรวบรวมเป็นครั้งคราวไป
บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเก็บข้อมูลใด ๆ อันเป็นข้อมูลทางชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อความอ่อนไหวของท่าน (Sensitive Data) บริษัทจะเก็บรวบรวมต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านแต่เพียงเท่านั้น

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของท่านโดยบริษัท

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนหรือขณะที่ท่านเข้าใช้บริการของบริษัท ลงทะเบียนเข้าใช้บริการของบริษัท ติดต่อสอบถามข้อมูลกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ตอบรับคำร้องขอของบริษัท หรือขณะที่ท่านเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแต่ละประเภทเท่านั้น เพื่อมุ่งเน้นให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากบริษัท และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงเพื่อใช้ในการยืนยันตนในการทำธุรกรรมภายใต้การให้บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือเพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกับท่านได้ในกรณีที่จำเป็น และบริษัทอาจใช้, ส่ง, โอน, ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
• นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการบางประเภทแก่บริษัท หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท โดยนิติบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง และมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิติบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางของนิติบุคคลหรือบุคคลนั้น ๆ
• ผู้ให้บริการอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจะกระทำการดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด ที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยจะรวมเรียกบุคคลหรือนิติบุคคลข้างต้นว่า “บุคคลที่สาม” ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นที่บริษัทต้องการจากท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอบริการแก่ท่าน ท่านอาจตัดสินใจว่าท่านต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดแก่ทางบริษัท และรวมถึงการยินยอมที่จะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมใด ๆ จากท่าน
ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหรือข่าวสาร, เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย, เพื่อการเสนอสิทธิประโยชน์ และ/หรือเสนอขายสินค้าหรือ บริการใด ๆ, เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหรือการทำธุรกรรมทางการเงิน, เพื่อการสถิติ, วิเคราะห์, ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูล หรือเพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของบริษัท, คู่ค้าของบริษัท, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากข้อบังคับภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแตกต่างไปจากที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงลักษณะที่แตกต่างออกไป ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราวไป
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภทผ่านระบบอัตโนมัติในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัท เช่น การใช้คุกกี้ การจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (log) เพื่อเก็บรวบรวมหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย (IP address) เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับท่าน บริษัทอาจบันทึกลักษณะการเข้าถึง และประมวลผลข้อมูลที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าเว็บไซต์ ความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้ ในการนำมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อาจกระทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัท เช่น Google Analytics เป็นต้น โดยท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม การไม่ยินยอมดังกล่าวจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้
ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ท่านสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วน “การตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่งวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์

อุปกรณ์เคลื่อนที่

หากท่านใช้บริการของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ตำแหน่งที่อยู่ หรือบริษัทอาจขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน (push notification) หรือบริการอื่นใดในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถกดปิดการใช้งานหรือกดไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การถอนยินยอมข้างต้นอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัท

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงใช้บริการของบริษัท และเก็บต่อไปตามมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว1 ปี นับแต่เวลาที่ท่านยกเลิกการใช้บริการของบริษัท หรือไม่เข้าใช้บริการของบริษัทเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นับจากระยะเวลาล่าสุดที่ท่านใช้บริการดังกล่าวของบริษัท

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานดังต่อไปนี้
• เพื่อความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท หรือ
• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท หรือ
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ
• เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือ
• เพื่อการดำเนินการตามภารกิจของรัฐ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่เข้าฐานใด ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมที่บริษัทได้รับจากท่านเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับกฎหมาย และทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลตลอดเวลา บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเน้น