ขั้นตอนการรับคนไข้เข้ารักษา

คนไข้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพและได้รับการยืนยันการเข้ารักษากับทางโรงพยาบาล
จะไม่สามารถจองคิวหาหมอและบันทึกสัญญาณชีพได้

คนไข้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพและได้รับการยืนยันการเข้ารักษากับทางโรงพยาบาล จะไม่สามารถจองคิวหาหมอและบันทึกสัญญาณชีพได้